Sena Wangi : Struktur Dewan Pakar Sena Wangi 2017

0 85

Dewan Pakar Sena Wangi 2017
Dr. Edi Sedyawati                                    Ketua
Dr. Kasidi Hadiprayitno, M.Hum.           Wakil Ketua
I Gde Ardika                                            Anggota
Dr. Gunawan Sumodiningrat                   Anggota
Dr. H. Soetarno, DEA.                             Anggota
Dr. Joko Siswanto                                    Anggota
Dr. Suwardi Endraswara, M.Hum.           Anggota
Dr. RM. Teguh Supriyanto, M.Hum.        Anggota
Laksamana Pertama (Purn.) Adi Mulyo   Anggota
Parni Hadi                                                 Anggota
Suyanto, S.Kar., MA.                                Anggota
Margaretha Kushendrawati, SS, M.Hum. Anggota
H. Cahya Hedy, S.Sn, M.Hum.                Anggota
Sinarto, S.Kar., MM.                                Anggota
Ninok Leksono                                         Anggota
Bambang Murtiyoso, S.Kar., M.Hum.     Anggota
Ardus M. Sawega                                     Anggota
I Dewa Ketut Wicaksana, SSP, M. Hum. Anggota
Sudardi                                                     Anggota
Ki H. Anom Suroto                                  Anggota
H. Manteb Soedarsono                            Anggota
Junaidi, S.Kar., M.Hum.                         Anggota
Ki Sadarudin, S.Pd.                                Anggota
Dedek Wahyudi, S. Kar.                         Anggota
R. Amin Prabowo, SE.                           Anggota
RM Sadono                                            Anggota
Adi Sujatno, SH., MH.                          Anggota
Rafan S. Hasyim                                   Anggota
Hersapandi, SST., MS.                         Anggota

Source senawangi.com senawangi.com/struktur-sena-wangi
Comments
Loading...